บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด มีมาตรการป้องกันดูแลการจัดการ เรื่องเอกสารและการป้องกันโควิด จาก บุคคลภายนอก  โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน

จัดพื้นที่การส่งเอกสารของ พขร. ไว้ตามจุดต่างๆ และวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจำจุดแต่ละจุดของทุกสาขาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายในบริษัท