บริษัท ปทุม ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้กับพนักงานขับรถใหม่

โดยจะแบ่งการอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบการทำงานมากขึ้น