บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เรื่องการดับเพลิง เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจ