บริษัท ปทุมทรานสปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน ขับรถประจำปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจและรู้จักระบบงาน