นโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  ISO 45001 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน